คำชี้แจง คณะกรรมการที่ปรึกษาทางการแพทย์ระหว่างประเทศ (IMAP) เกี่ยวกับการดูแลการแท้งด้วยตนเอง (Abortion Self Care)

การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง (Self-care) มีความหมายที่กว้าง โดยหมายรวมถึงความสามารถของบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่จะส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ดูแลสุขภาพให้ดีและรับมือได้กับความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ โดยที่อาจได้รับหรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการสุขภาพดังนั้น การดูแลสุขภาพด้วยตนเองไม่ใช่แนวคิดใหม่ ไม่ได้ใช้เฉพาะกับการยุติการตั้งครรภ์เท่านั้น ผู้ทำงานด้านสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขในสาขาต่างๆ ได้ส่งเสริมสนับสนุนแนวทางนี้มานานหลายศตวรรษแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเทคโนโลยีได้สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น ทำให้บุคคลสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเพราะมีข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมดูแลสุขภาพของตนเอง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีความถูกต้องเฉพาะเรื่องที่ทำให้การดูแลตนเองเกิดความปลอดภัยได้

ในด้านการยุติการตั้งครรภ์มีความจำเป็นต้องดูแลหลายด้านโดยต้องมีการเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องในทุกกระบวนการเข้าด้วยกันเพื่อมีส่วนร่วมในการให้ผู้หญิงได้รับยายุติการตั้งครรภ์มาใช้เองให้มีการตรวจการตั้งครรภ์ได้เร็วขึ้นและผู้หญิงเข้าถึงยายุติการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพสูงได้สะดวกและปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาสูตรมิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลร่วมกันหรือการใช้ยาไมโซพรอสตอลเดี่ยวซึ่งจะทำให้ผู้หญิงจำนวนมากได้มีทางเลือกที่จะยุติปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยโดยอาจมีบุคลากรทางการแพทย์หรือพยาบาลเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ก็ได้ในการที่จะดูแลในกรณีที่มีการแท้งไม่สมบูรณ์ 

“IPPF มีความเข้าใจว่าการดูแลการแท้งด้วยตนเองเป็นสิทธิสุขภาพของผู้หญิงและเด็ก ที่จะดูแลการแท้งด้วยตัวเองบางส่วนหรือตลอดกระบวนการ โดยมีหรือไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ให้ความช่วยเหลือ 

กระบวนการดูแลการแท้งด้วยตนเองนี้ รวมถึงการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง และการตัดสินใจที่จะให้บุคลากรสุขภาพเข้ามาช่วยเหลือดูแลในกระบวนการแท้ง เช่นการดูแลหลังยุติการตั้งครรภ์ หรือ การตัดสินใจในการที่จะมีบุคลากรอื่นๆ เข้ามาช่วยดูแลประคับประคองในกระบวนการแท้งทั้งก่อน ระหว่าง และหลังยุติการตั้งครรภ์ ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ โดยปราศจากการตีตรา

เนื้อหาประกอบไปด้วย :
1. บทนำ
2. ความหมายของการดูแลการแท้งด้วยตนเอง
3. หลักการพื้นฐานของการดูแลการแท้งด้วยตนเอง
4. ความปลอดภัยในการดูแลการแท้งด้วยตนเอง
5. ประสิทธิภาพของการดูแลการแท้งด้วยตนเอง
6. การดูแลการแท้งด้วยตนเองก็เป็นทางเลือกเดียวในบางสถานการณ์
7. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อการดูแลการแท้งด้วยตนเอง
8. ข้อแนะนำการสนับสนุนการดูแลการแท้งด้วยตนเองสำหรับองค์กรสมาชิก IPPF และอื่นๆ
9. ข้อเสนอแนะของการดูแลการแท้งด้วยตน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 และวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม

เขียนโดย admin