สมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA หรือ ARSA (Association for RSA Development)

มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่ายอาสา RSA สำนักงานสาขาของสมาคมตั้งอยู่ภายในที่ทำการของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมฯ พัฒนาและก่อกำเนิดจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2563 โดยคณะผู้บริหารของสมาคมฯ เป็นสมาชิกเครือข่ายอาสา RSA ในระดับผู้ประสานงานกลางและภูมิภาค ซึ่งเป็นคณะบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานในเครือข่ายอาสา RSA ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติความเป็นมา

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งเครือข่ายอาสา RSA (Referral system for Safe Abortion) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 เพื่อให้เกิดเครือข่ายส่งต่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เพื่อลดปัญหาการตกเลือด บาดเจ็บและตายจากการทำแท้งไม่ปลอดภัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เครือข่ายอาสา RSA มีการพัฒนาเครือข่ายรับส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ให้เข้มแข็งขึ้น ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อรองรับการส่งต่อจากสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 และหน่วยบริการปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่พบว่าหลังปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม ร้อยละ 70-90 เลือกยุติการตั้งครรภ์

เครือข่ายอาสา RSA มีสมาชิกมากขึ้นตามลำดับ จากแพทย์ 30 คนในระยะเริ่มต้น เป็น 160 คนในปี พ.ศ. 2564 และยังมีสมาชิกสหวิชาชีพอีก 619 คน ร่วมกันอาสารับส่งต่อเพื่อรับบริการที่ปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายอาสา RSA เป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้งสมาคมเพื่อรองรับการพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคลในทะเบียนสมาคมจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์

สมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA หรือ ARSA (Association for RSA Development)
ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานจำนวน 7 ข้อดังต่อไปนี้

คณะผู้บริหารสมาคมฯ

สมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA หรือ ARSA (Association for RSA Development)
ได้ขับเคลื่อนและดำเนินงานโดยทีมคณะทำงานหลายภาคส่วนรวมตัวกัน

ข้อมูลโครงการและการดำเนินงานที่ผ่านมา

สมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA หรือ ARSA (Association for RSA Development)
ได้ดำเนินกิจกรรม โครงการ เข้าร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนงาน และนโยบายต่างๆ โดยรับการสนับสนุนทั้งจากองค์กรภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ