สมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA หรือ ARSA (Association for RSA Development) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่ายอาสา RSA สำนักงานสาขาของสมาคมตั้งอยู่ภายในที่ทำการของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมฯ พัฒนาและก่อกำเนิดจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2563 โดยคณะผู้บริหารของสมาคมฯ เป็นสมาชิกเครือข่ายอาสา RSA ในระดับผู้ประสานงานกลางและภูมิภาค ซึ่งเป็นคณะบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานในเครือข่ายอาสา RSA ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข