1. สนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมของเครือข่ายอาสา RSA ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมทั้งลดการเจ็บป่วย บาดเจ็บ และตายของผู้หญิงจากการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย
  2. สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีแก่สังคมทุกภาคส่วนต่อทางเลือกเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อม การคุมกำเนิด และการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
  3. ให้คำปรึกษา อบรมและเผยแพร่ความรู้ นโยบาย แนวปฏิบัติ การดูแลรักษาที่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การคุมกำเนิด และการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแก่สมาชิก บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และสังคม
  4. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัย การพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การคุมกำเนิด และการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
  5. พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และนานาชาติ ในการเพิ่มการเข้าถึงบริการปรึกษาเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อม การคุมกำเนิด และการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
  6. สนับสนุนนโยบายภาครัฐตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ และพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.. 2559
  7. ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล หรือองค์การสาธารณประโยชน์อื่น ในการดำเนินงานเพื่อการกุศล หรือเพื่อสาธารณประโยชน์