กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งเครือข่ายอาสา RSA (Referral system for Safe Abortion) ในเดือนธันวาคม พ.. 2557 เพื่อให้เกิดเครือข่ายส่งต่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เพื่อลดปัญหาการตกเลือด บาดเจ็บและตายจากการทำแท้งไม่ปลอดภัย ตั้งแต่ปี พ.. 2558 เครือข่ายอาสา RSA มีการพัฒนาเครือข่ายรับส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ให้เข้มแข็งขึ้น ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อรองรับการส่งต่อจากสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 และหน่วยบริการปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่พบว่าหลังปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม ร้อยละ 70-90 เลือกยุติการตั้งครรภ์ 

เครือข่ายอาสา RSA มีสมาชิกมากขึ้นตามลำดับ จากแพทย์ 30 คนในระยะเริ่มต้น เป็น 160 คนในปี พ.. 2564 และยังมีสมาชิกสหวิชาชีพอีก 619 คน ร่วมกันอาสารับส่งต่อเพื่อรับบริการที่ปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายอาสา RSA เป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้งสมาคมเพื่อรองรับการพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคลในทะเบียนสมาคมจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.. 2563